LOADING CLOSE

نیاز به درک بهتر ابعاد و اثرات جرائم دیجیتالی

نیاز به درک بهتر ابعاد و اثرات جرائم دیجیتالی

نیاز به درک بهتر ابعاد و اثرات جرائم دیجیتالی

نیاز به درک بهتر ابعاد و اثرات جرائم دیجیتالی

یک مطالعه در کشور انگلستان به نام “, Real Lives, Real Crimes: A study of digital crime and policing” از طرف HMIC گزارشی در مورد جرائم دیجیتالی در این کشور ارائه داده است. در این مطالعه گفته می‌شود که خدمات پلیس در بریتانیا باید مشخص کند که جرائم دیجیتالی تا چه حد گستردگی دارد و اثر آن را در سطوح محلی و بین‌المللی مشخص نماید. این گزارش می‌گوید که خدمات پلیس به‌طورکلی در اجرا سیستم‌های جمع‌آوری داده، برای درک بهتر طبیعت این تهدید جدید، به‌کندی عمل کرده است.
بدون این اطلاعات، قوای پلیس نمی‌توانند که مشخصات یک جرم دیجیتالی خاص را کاملاً درک کنند و درنتیجه نمی‌توانند به‌طور کامل مؤثر واقع شوند. درک مشخصات یک جرم دیجیتالی خاص به پلیس اجازه می‌دهد که تصمیمات منطقی و بر اساس شواهد در حوزه‌های حساس و مربوط مانند ساختار عملیات، خرید، یادگیری و توسعه اتخاذ کنند. درک روش‌های اجرا جرائم دیجیتالی به پلیس اجازه می‌دهد که افراد آسیب‌پذیر به این نوع جرائم و پروفایل مجرمین را شناسایی کنند.
توصیه HMIC نیز استفاده فراگیر و همگانی از یک سیستم هشدار دهی (flagging) بوده تا با استفاده از این داده‌ها از سطوح و گستردگی تهدیدها تصویری از جرائم به وجود اید. این مطالعه نشان داد که خدمات پلیس‌ راه درازی را باید طی کند تا عواقب احساسی و فیزیکی جرائم دیجیتالی را درک کند. HMIC توصیه کرده است که از طریق آمارگیری عمومی و مشاوره با کسب‌وکارها اثر کلی جرائم دیجیتالی بررسی گردد.
این گزارش گسترده موارد ذیل را نیز بررسی کرد.
•    چگونگی افزایش دانش و کارشناسی افسران پلیس با آموزش دادن موارد جرائم دیجیتالی/سایبری
•    چگونگی برخورد با مشکلات در حال گسترش رفتار ضداجتماعی آنلاین
•    چگونگی همکاری با اداره اطلاعات ملی کلاه‌برداری (National Fraud Intelligence Bureau ) و اداره Action Fraud

دیدگاهتان را بنویسید