LOADING CLOSE

فضای در حال تغییر مجرمان مالی سایبری

فضای در حال تغییر مجرمان مالی سایبری

فضای در حال تغییر مجرمان مالی سایبری

فضای در حال تغییر مجرمان مالی سایبری

به نقل از یک اجلاس حفظ حریم شخصی کاربران در واشنگتن آمریکا در سال 2015 فضا و جو جرائم مالی سایبری در حال تغییر است. گفته میشود که تمرکز مجرمان سازمان یافته از سازمان ها به شرکت ها تغییر یافته است و مجرمان سایبری روسی با تغییرات وضعیت جغرافیایی/سیاسی تلاش دارند به عرصه جهانی راه پیدا کنند.

نقض های اساسی توسط اشخاص ثالث یا آسیب پذیری های خارج از کنترل و نظارت شبکه های شرکت های تحت حملات و هک در حال افزایش هستند و نمیتوان محکم کاری کامل کرد.دیدگاه و نگرش سازمان های مالی به امنیت نیز در حال تغییر است. این سازمان ها سیاست بررسی حمله و هک پس از وقوع (after the fact) را مناسب کار خود نمیدانند و در حال پیش گرفتن استراتژی بر اساس رفتار (behavioral based) هستند.

روش امنیتی شما در حال حاضر باید همزمان، مقایسه ای و مبتنی بر ابر باشد، با نگاه کردن به وضعیت کامپیوتر خود (فعالیت واجرآ شناخت نفوذ ها در حال حاضر).

گفته میشود که یک نقض معمولی حدود 201 روز در سیستم یک سازمان وجود دارد. توصیه گردید که مدیران و کارکنان امنیتی شبکه ها با ارائه دهندگان خدمات امنیتی همکاری نزدیک داشته باشند. موفقیت ها در همکاری ما بین بخش های امنیتی و حفظ حریم شخصی کاربران و تبادل اطلاعات آنان دیده شده است. همچنین بخش منابع انسانی نیز باید در جریان امور و حفظ حریم شخصی کاربران قرار بگیرد. مورد حفظ حریم شخصی کاربران نیاز به همکاری گروه های مختلفی را در سازمان دارد.

فضای در حال تغییر مجرمان مالی سایبری

دیدگاهتان را بنویسید