LOADING CLOSE

روندهای ITIL در دنیا

روندهای ITIL در دنیا

روندهای ITIL در دنیا

هلپ دسک

روندهای ITIL در دنیا :

براساس تحقیقات انجام شده.توسط سازمان های مختلف روند های استفاده از HelpDesk در دنیا به شرح ذیل میباشد.
مردم یاکن استرالیا و اروپا عاشق ITIL میباشند و بیشتر از مردم امریکا اعتقاد دارند.که این امر مهم است.
سازمان ها و شرکت های.بزرگ با بیش از 1000 کارمند 60 از مصرف کنندگان محصولات IT به شمار میایند. مدیریت بر خدمات (Service Management) فقط برای حوزه IT نمیباشد. در امریکا و.استرالیا بیش از 50 ServiceDesk ها برای موارد خارج از حوزه IT استفاده میشوند.
سه روش محبوب.برای دریافت خدمات خارج از حوزه IT به شرح ذیل است.

سرویس دسک

1.    منابع انسانی: بیشترین استفاده را برای.موارد خارج از حوزه IT در دور دنیا را دارند. موارد استفاده آنان شامل وارد.نمودن کارمند جدید به سیستم، اطلاع رسانی منافع سازمانی و جا به جایی.کارمندان صورت میگیرد.
2.    حوزه مالی شرکت ها: در اروپا بیشترین استفاده از Service Desk در بخش ها و حوزه های مالی.شرکت ها برای امور حسابداری، خرید و ارسال.موارد حقوق و پرداخت ها استفاده میشود.

هلپ دسک

3.    بخش فروش: فروش نیز از Service Desk برای تبادل اطلاعات.حسابداری، اطلاعات رقابتی محصولات دیگر و بازخورد و feedback مشتریان استفاده میشود.
الویت های اصلی.دریافت خدمات از HelpDesk/ServiceDesk ها در دور دنیا به شرح.ذیل میباشد.
الویت ها در اروپا: رضایت مشتری ، اجرا Self-service ، SLA Compliance ، Knowledge Management ، عکس العمل مناسب به درخواست ها یا Responsiveness to Requests ، اتوماسیون ، متمرکز کردن.نیاز های کارمندان در یکجا ، ارائه شفافیت.در عملکرد یا Visibility on Performance.، کاهش نیاز به ایمیل ، پشتیبانی از کاربر نهایی در کانال های رسانه ای مختلف  یا Multichannel

ایزی نو

الویت ها در امریکا:  Knowledge Management ، اجرا Self-service ، رضایت مشتری ، اتوماسیون ، عکس العمل مناسب به درخواست ها یا Responsiveness to Requests ، SLA Compliance.، متمرکز کردن نیاز های کارمندان در یکجا  کاهش نیاز به ایمیل (، پشتیبانی.از کاربر نهایی در کانال های رسانه ای مختلف  یا Multichannel ، ارائه شفافیت.در عملکرد یا Visibility on Performance
الویت ها در استرلیا: اجرا Self-service ، Knowledge Management ، رضایت مشتری.، اتوماسیون ، SLA Compliance ، متمرکز کردن نیاز های کارمندان در یکجا ، عکس العمل.مناسب به درخواست ها یا Responsiveness to Requests ، پشتیبانی.از کاربر نهایی در کانال های رسانه ای مختلف  یا Multichannel ، کاهش نیاز به ایمیل ، ارائه.شفافیت در عملکرد یا Visibility on Performance

در اخر بالاترین الویت های مشتریان از یک.HelpDesk/ServiceDesk موارد Self-service، مدیریت دانش.(Knowledge Management) و رضایت مشتری (Customer Satisfaction) میباشند.
Information Technology Infrastructure Library یا ITIL یک ست روال های استاندارد شده فناوری اطلاعات میباشد که توسط دولت.انگلستان در سال 1980 به وجود آمد.

روندهای ITIL در دنیا  

دیدگاهتان را بنویسید