LOADING CLOSE

داده های ما در کجا هستند؟

نرم‌افزار تحلیل داده‌های بزرگ نیاز به درک انسانی ندارد

داده های ما در کجا هستند؟

Data

داده های ما در کجا هستند؟

محافظت از آنچه که درکش نمیکنیم سخت است و اگر ندانیم داده های ما کجا هستند،.نمیتوانیم آن را حفظ کنیم. سناریوی را در نظر بگیرید که در آن داده های در حال انتقال شما در کلاود به یک پایگاه داده ای خارج از کشور mirror  شده است. شما از این.موضوع آگاهی ندارید و در واقع نمیتوانید از داده.های خود به طور قطع محافظت کنید و از امنیت برای داده ها اعتماد کامل نخواهید داشت. در صورتی که فرض کنیم که اقدامات محافظتی ما کارایی خواهد داشت، داده ها امن خواهند بود، میتوان اقدامات مناسب را اجرا کرد و رفتار داده ها مناسب.خواهد بود، اما ندانستن محل دقیق نگهداری داده ها چالش اصلی “همگرایی داده ها” است.

aaa

اگر ندانید داده های شما کجا هستند.شاید نمیتوانید از آن به صورت قانونی.محافظت کنید و یا نخواهید دانست که.در زمان انتقال از میان.حوزه های قضایی در دور دنیا و در صورت بروز مشکل چه باید کرد. از این لحاظ درک اتفاقاتی.که در کلاود می افتد سخت است و باید با دید.مثبت به امور امنیتی کلاود نظر کرد.

نگهداری داده ها در کلاود ابعاد و جوانب مختلفی.دارد که هم مثبت و هم منفی هستند. اگر تبلیغ “ذخیره سازی داده” را در خارج از کشور با تخفیف باشد، میتوان گمان داشت که حجم زیادی از داده ها به.مرور زمان و به صورت نامحسوس نشت خواهد کرد. اگر از لحاظ فنی تاکید شود که همه چیز باید در کلاود انجام شود، باید سیستم ها و دستگاه های مجازی محافظت شوند.

Firewall

با وجود نقاط ورود (endpoint های) متعدد و به وجود آمدن اینترنت اشیآ که در جیب، کیف و حتی در.کوله پشتی ما پیدا میشود، درک ابعاد محیط (perimeter) و مرزهای سایبری موجود مشکل تر میشود. یکی از چالش های تکنولوژی.تا به امروز فعالیت و کار در همه پلتفرم ها (interoperability across platforms) بوده است. با “روند ساده سازی همه چیز” ممکن است ما در.نهایت به این نقطه برسیم چون مدیریت چندین نود (node) سخت تر از یک یا دو نود است.و این امر اجتناب ناپذیر است.

به هر حال مشکل امنیت در اینده وجود خواهد داشت، اما ارائه دهندگان محصولات.به دنبال امنیت راحت تر به صورت پیش فرض هستند. این امنیت پیش فرض به وجدان آنها ربط مستقیم دارد.
در حال حاضر حفظ امنیت سخت است اما با داشتن اعتماد به نفس به توانایی های کارمندان.خود در درک امنیت و فیلتر کردن موارد غیر ضروری  میتوان موفق شد.

داده های ما در کجا هستند

دیدگاهتان را بنویسید