LOADING CLOSE

امنیت سایبری یک چالش مطرح در جلسات هیات مدیره

امنیت سایبری یک چالش مطرح در جلسات هیات مدیره

امنیت سایبری یک چالش مطرح در جلسات هیات مدیره

امنیت سایبری یک چالش مطرح در جلسات هیات مدیره

بر اساس گزارش امار ریسک امنیت سایبری 2016 انگلستان (UK Cyber Risk Survey Report: 2016) افزایش تعداد حملات سایبری و افزایش آگاهی از این حملاتT این چالش را به یکی از موضوعات اصلی مطرح در جلسات هیات مدیره شرکت ها و سازمان ها تبدیل نموده است. این گزارش نشان داده است که 71.8 شرکت کنندگان امروزه تهدید های سایبری را بین 10 عامل اساسی ریسک در سازمان تلقی میکنند. این امار در 2015 مقدار 45.8 بود.

در این مطالعه آمده است که 83 از شرکت کنندگان امروزه درک پایه یا کامل از در معرض قرار گرفتن ریسک های سایبری دارند. در سال 2015 ای رقم 60.8 بود. این گزارش بیان میدارد که افزایش آگاهی در میان سازمان ها و شرکت های انگلیسی فقط یک بخش از چالش ها است و کارهای زیادی برای درک بهتر و مدیریت ریسک سایبری باید انجام شود. در 12 ماه گذشته آگاهی در سطح هیئت مدیره از خطرات سایبری 56 افزایش داشته است و به 30.3 رسید. بخش های IT سازمان ها رفته رفته مسئولین اصلی بررسی و مدیریت خطرات سایبری در بیش از نیمی از سازمان ها میشوند
امروزه 64.6 سازمان‌ها و شرکت‌ها در انگلستان باید عواقب و ضررهای مالی حملات سایبری را بررسی کنند. با افزایش مستمر جرائم سایبری یک روش و دیدگاه جدید برای ریسک دیجیتالی موردنیاز است . توصیه می‌شود شما خود را در جایگاه مجرمین سایبری قرار دهید وازدید آن‌ها مسئله را ببینید. سازمان‌ها و کسب‌وکارها باید در مقابل حملات سایبری از خود دفاع کنند و سازمان‌ها و گروه‌هایی را که باعث حملات می‌شوند را مختل نمایند.

لینک : گزارش آمار ریسک امنیت سایبری 2016 انگلستان (UK Cyber Risk Survey Report: 2016)
https://www.marsh.com

دیدگاهتان را بنویسید