LOADING CLOSE

چرخه عمر خدمات ITIL

روندهای ITIL در دنیا

چرخه عمر خدمات ITIL

ticheting

برای حفظ بالاترین سطوح عملکرد در کسب‌وکار،.سازمان‌ها باید بتوانند محصولات و خدمات رقابتی ارائه دهند که مشتریان.بر روی آن ارزش‌گذاری کرده، آن را بخرند و استفاده کنند. اعمال تغییرات سریع در محیط اقتصادی و در بازار بسیار مهم می‌باشد. تمامی خدمات ارائه‌شده باید کسب‌وکار.را قادر به رشد  و تحول نماید.
مدیریت خدمات ITIL این امر را با استفاده از چرخه عمر خدمات ممکن می‌سازد و آن به 5 بخش  تقسیم‌بندی شده است.
1.    استراتژی خدمات (Service Strategy)
2.    طراحی خدمات (Service Design)
3.    مرحله تغییر خدمات (Service Transition)
4.    اجرا خدمات (Service Operation)
5.    بهبود خدمات به‌طور مستمر (Continual Service Improvement)

هلپ دسک

هر مرحله وابسته به اصول، پروسه‌ها، نقش‌های خدمات و اقدامات.عملکردی می‌باشد و هر مرحله وابسته به دیگر مراحل چرخه عمر.برای دریافت ورودی و بازخورد (feedback) می‌باشد. باوجود یک سری کامل و مستمر.چک‌ها و تعادل‌ها در طول چرخه عمر خدمات، اطمینان حاصل خواهد شد که با.درخواست تغییرات در کسب‌وکار بر اساس نیازها، خدمات می‌توانند خود را تطبیق داده.و به تغییرات عکس‌العمل مؤثر نشان دهند.
1-    استراتژی خدمات (Service Strategy)

“هسته چرخه عمر خدمات” استراتژی خدمات می‌باشد که اطمینان.حاصل می‌کند که استراتژی ما تشریح ، حفظ و اجرا می‌گردد. برای مدیران اجرایی رهنمودهای کلیدی وجود دارد که اساس آن.محدودیت‌های کاری، کنترل سازمانی، تطبیق، قانون‌گذاری و برخی از جوانب فرهنگی تغییر و تحول سازمانی می‌باشد. این کانون توجه اجازه می‌دهد که تصمیم‌گیری.عملیاتی بر اساس درک مناسب خدمات ارائه‌شده انجام شود که هدف.نهایی آن افزایش عمر اقتصادی تمامی سرویس‌ها است.
استراتژی خدمات یعنی اطمینان حاصل کردن که واحدهای.سازمانی.که کسب‌وکار را پشتیبانی می‌کنند، بتوانند هزینه‌ها و.ریسک‌های.مرتبط با فعالیت‌های خدمات را مدیریت کنند و برای بهبود دادن به خدمات تنظیم شوند.

تیکت

2-    طراحی خدمات (Service Design)
در این مرحله کانون تمرکز بر روی “تبدیل استراتژی به واقعیت” می‌باشد. این امر از طریق استفاده.یک روش ثابت‌قدم برای طراحی و توسعه خدمات جدید امکان‌پذیر است که شامل موارد.ذیل می‌باشد.
TTاستفاده مستمر از یک معماری مشترک
GGدرک و تشریح نیازهای کسب‌وکار
JJ معرفی نیازهای پشتیبانی متناسب در زمان اجرا خدمت

ابعاد طراحی خدمات نیز به خدمات.جدید محدود نمی‌باشد و شامل هر تغییر و توسعه لازم برای افزایش.یا حفظ ارزش برای مشتری در طول چرخه عمر خدمات می‌باشد. این موارد مانند بهبود تداوم خدمت، بهبود لازم برای توسعه ساعات.و سطوح خدمات می‌باشند. می‌توان گفت که تغییرات لازم باید هم.به دلیل وجود استانداردهای تطبیقی و قوانین جدید و نیز خدمات آماده اعمال شوند .

3-    مرحله تغییر خدمات (Service Transition)
با تکمیل شدن و به اتمام رسیدن.فعالیت‌های طراحی و توسعه، یک دوره برای چکش‌کاری خدمت نیاز است که هدف.کلیدی آن.گذراندن دوره از ساخت پروژه تا اجرا عملیات مؤثر می‌باشد. در همان حال هدف دیگر بهبودVدر تغییراتی است که در live service به وجود خواهد آمد، که می‌تواند.حتی موردی مانند انتقال خدمت از

ارائه‌دهنده خدمت به مشتریان باشد. این مرحله تمامی دارایی‌های موجود.در خدمت را متمرکز می‌شوند و اطمینان حاصل خواهد شد که آنها یکپارچه‌شده و باهم تست خواهند شد. تمرکز اصلی بر روی کیفیت و کنترل تحویل خدمت جدید یا تغییریافته در عملیات می‌باشد. تعیین زمان کافی.و تلاش برای ارائه کیفیت مناسب در این مرحله از چرخه عمر، باعث خواهد شد.که متغیرهای غیرمنتظره در تحویل خدمت Live کاهش یابد.

Help-desk

 

4-    اجرا خدمات (Service Operation)
تیم‌های عملیاتی اطمینان حاصل خواهند کرد که عملکردهای end-to-end،. پاسخگوی پشتیبانی  هستند و خدمات ثابت ارائه می‌دهند، قدرتمند هستند. آنها یک واحد پشتیبانی مستمر بوده و تأثیر زیادی بر دیدگاه خدمات.دریافتی در یک کسب‌وکار خواهند داشت. یکی از بخش‌های کلیدی یک  سرویس.دسک این است که بتواند مستقیماً در کنترل و پشتیبان مدیریت وقایع (Incident Management) باشد، درخواست کاربران را اجرا کندVو دارای feedback  برای رضایت مشتری باشد. عملکردهای پشتیبانی در آن بایدشامل پشتیبانی کسب‌وکار و تیم‌های اجرایی باشد. با داشتن مدیریت برنامه و تیم‌های پشتیبانی.فنی در بخش IT می‌توان به حل کردن وقایع اصلی که بر روی کسب‌وکار اثر می‌گذارد پرداخت.

5-    بهبود خدمات به‌طور مستمر (Continual Service Improvement)
این بخش با دیگر مراحل هم‌زمان کار می‌کند تا خدمات را با نیازهای کسب‌وکار تراز نماید.و در همان حال فرصت‌های بهبود و تغییرات را شناسایی کند.

دیدگاهتان را بنویسید