LOADING CLOSE

ITIL ایرانی

چرخه عمر خدمات ITIL

ticheting برای حفظ بالاترین سطوح عملکرد در کسب‌وکار،.سازمان‌ها باید بتوانند محصولات و خدمات رقابتی ارائه دهند که مشتریان.بر روی آن ارزش‌گذاری کرده، آن را بخرند و استفاده کنند. اعمال تغییرات سریع در محیط اقتصادی و در بازار بسیار مهم می‌باشد. تمامی خدمات ارائه‌شده باید کسب‌وکار.را قادر به رشد  و تحول نماید. مدیریت خدمات ITIL این

مشخصه‌های یک کارشناس (Agent) موفق SimplyDesk

Simply-Desk بسیاری از مدیران یا Admin های HelpDesk/ServiceDesk ها افراد کم‌تجربه یا آموزش ندیده را استخدام می‌کنند و این کارمندان فقط وظیفه خود را انجام می‌دهند، روند کاری تعیین‌شده را طی می‌کنند و نمی‌توانند که خدمات باکیفیت به کاربران و مشتریان ارائه دهند. استخدام فرد یکی از عوامل مهم واصلی در ارائه پشتیبانی از طریق