LOADING CLOSE

سرویس دسک ایزی نو

روندهای ITIL در دنیا

هلپ دسک روندهای ITIL در دنیا : براساس تحقیقات انجام شده.توسط سازمان های مختلف روند های استفاده از HelpDesk در دنیا به شرح ذیل میباشد. مردم یاکن استرالیا و اروپا عاشق ITIL میباشند و بیشتر از مردم امریکا اعتقاد دارند.که این امر مهم است. سازمان ها و شرکت های.بزرگ با بیش از 1000 کارمند 60

مزایای نرم افزار SimplyDesk

مزایای نرم افزار SimplyDesk : نرم افزار SimplyDesk قادر است برای برخی از بخش های کلیدی یک سازمان باعث بهره وری و افزایش ارزش گردد. از یک دیدگاه کلی اگر نرم افزارSimplyDesk  درست تنظیم شود و استفاده گردد، اثری مثبت بر کاربر های نهایی (کارمندان و ارتباط ها و غیره) و کارمندان و مدیریت SimplyDesk 

افزایش 84 درصدی نگرانی در مورد امنیت در سال 2015

افزایش 84 درصدی نگرانی در آخرین تحقیق سایت Tech Pro Research وابسته به ZDNet، آمار ارائه شده از شرکت کنندگان نشان داد که 84 از آنان.نگران امنیت و خصوصی نگه داشتن اطلاعات خود هستند. پس از موارد هک ها، حملات و دزدی اطلاعات در.سال 2014 این نگرانی افزایش یافته است. در سال 2013 نیز چنین