LOADING CLOSE

امنیت و طریقه برخورد با نرم افزار های بدون استفاده در شبکه (Shelfware)

امنیت و طریقه برخورد با نرم افزار های بدون استفاده در شبکه (Shelfware)

امنیت و طریقه برخورد با نرم افزار های بدون استفاده در شبکه (Shelfware)

امنیت و طریقه برخورد با نرم افزار های بدون استفاده در شبکه (Shelfware)

مطالعه.جدیدی توسط موسسه Osterman Research نشان دهنده عواملی است.که ما با آنها در ارتباط با نرم افزار های.بدون استفاده در شبکه (Shelfware) روبرو هستیم.

“نرم افزار های.بدون استفاده در شبکه (Shelfware)” مورد استفاده ندارند.ولی در شبکه نصب شده و ساکن مانده اند. در این مطالعه در نوامبر 2014 از 172 تصمیم.گیرنده و افراد با نفوذ در زمینه IT (متخصص و غیر متخصص) استفاده شد.
از جمله مواردی که این مطالعه.یافت به شرح ذیل میباشد:
1- در سال 2014، سازمان.ها 115 دلار برای امنیت هر یوزر خرج کردند.
2- 33 دلار از این مبلغ سرمایه گذاری شده استفاده نشد یا مقداری از آن هزینه شد.
بطور کلی Shelfware موارد امنیتی دارد و طبق.شواهد کامپیوتری و گزارشات.سازمان ها این مشکل.سال هاست که وجود دارد.

بسیاری از افراد درگیر در مطالعه اظهار اطلاع از مشکلات با Shelfware در سازمان های خود نمودند.
دلایل زیادی وجود دارد که یک نرم افزار امنیتی در شبکه.نصب میگردد و سپس.بدون فعالیت حضور دارد (Shelfware).  سازمان ها.اظهار کردند که وقت مناسب برای راه اندازی.این نرم افزار نداشتند.

Shelfware

پروژه های راحت تر.معمولآ زودتر راه اندازی میشوند و هزینه بری.کمتری دارند و تیم امنیتی با منابع.محدود قصد دارد برای.سازمان یک موفقیت مشروع و قابل لمس ارائه دهد.
بسیاری.از محصولات SIEM (security information and event management) معمولآ به Shelfware تبدیل میگردند چون.کار با آنها پیچیده و زمان بر است.

مورد دیگری که.سازمان ها جهت کاربرد آن مشکل دارند.محصولات WAF (Web application firewall) است. در برخی از موارد نرم افزار های.ساده مانند.دیواره آتش و IDS (intrusion detection system) نصب شده و بدون استفاده میمانند.چون سازمان دستور کار با آن را صادر کرده.ولی پرسنل وقت راه اندازی آن.را نداشته اند.
با آمدن خدمات کلاود (Cloud) ممکن است مشکل امنیت Shelfware حل شود.

بنا.بر این گزارش یکی.از مشکلات Shelfware محدودیت های.منابع و توانایی پرسنل.درگیر میباشد. شاید با آمدن کلاود مشکل.حل نشود ولی میتوان تغییراتی ایجاد نمود.

در کلاود.تمامی مسئولیت های سازمانها.بر دوش تامین کننده.خدمات کلاود (cloud service provider) و یا تامین.کننده خدمات.امنیتی (dedicated security service provider ) بوده و.شاید اینگونه مشکل Shelfware حل شود.امنیت و طریقه برخورد با نرم افزار های بدون استفاده در شبکه (Shelfware)

دیدگاهتان را بنویسید