LOADING CLOSE

mobile devices

4.2 میلیارد نفر در دنیا به اینترنت دسترسی ندارند

4.2 میلیارد نفر در دنیا به اینترنت دسترسی ندارند در گزارش اخیر از طرف سازمان ملل بیان‌شده است.که اکثریت جمعیت جهان هنوز به اینترنت دسترسی ندارند. این گزارش توسط کمیسیون باند گسترده (Broadband Commission) سازمان ملل در روز 94/06/30 انتشار یافت و در آن آمده است. که حدود 4.2 میلیارد نفر در سراسر جهان تا