LOADING CLOSE

ITIL بومی

روندهای ITIL در دنیا

هلپ دسک روندهای ITIL در دنیا : براساس تحقیقات انجام شده.توسط سازمان های مختلف روند های استفاده از HelpDesk در دنیا به شرح ذیل میباشد. مردم یاکن استرالیا و اروپا عاشق ITIL میباشند و بیشتر از مردم امریکا اعتقاد دارند.که این امر مهم است. سازمان ها و شرکت های.بزرگ با بیش از 1000 کارمند 60