LOADING CLOSE

مدیریت دارایی و قرارداد

مشخصه‌های یک کارشناس (Agent) موفق SimplyDesk

Simply-Desk بسیاری از مدیران یا Admin های HelpDesk/ServiceDesk ها افراد کم‌تجربه یا آموزش ندیده را استخدام می‌کنند و این کارمندان فقط وظیفه خود را انجام می‌دهند، روند کاری تعیین‌شده را طی می‌کنند و نمی‌توانند که خدمات باکیفیت به کاربران و مشتریان ارائه دهند. استخدام فرد یکی از عوامل مهم واصلی در ارائه پشتیبانی از طریق