LOADING CLOSE

حملات سایبری، خطر شماره یک برای اکثر سازمانها

حملات سایبری، خطر شماره

حملات سایبری، خطر شماره یک برای اکثر سازمانها

حملات سایبری، خطر شماره یک

شمار زیادی از سازمانها به خاطر آنکه بیمه خسارتهای. احتمال آنها از چنین حوادثی را تامین می کند ، آسوده خاطر هستند.

براساس گزارش جدید مشاوره بیمه مارش و مایکروسافت.  برای هر شغلی در هر مقیاسی، حملات سایبری. اکنون بزرگترین نگرانی ست. این دو شرکت در مورد چگونگی درک امنیت سایبری و. آنچه که بزرگترین خطر آنها  در حال حاضر می باشد. از بیش از 1500 رهبران مشاغل آمار گرفته اند.

تقریباً برای چهار پنجم سازمانهای مورد بررسی (79 درصد) ، حملات سایبری. در بین پنج خطر بزرگتر در نظر گرفته شده است. این رقم از دو سال پیش 62 درصد افزایش یافته است. امروز ، تقریباً یک چهارم (22 درصد) آنها،  حملات. سایبری را خطر شماره یک خود. می دانند ، که شش درصد از دو سال گذشته بیشتر است.

به  استدلال این گزارش، امنیت سایبری اکنون نگرانی بزرگتری. را برای سازمان ها نسبت. به دیگر مسائل. مانند، عدم قطعیت اقتصادی ، صدمه به برند تجاری ، تنظیم مقررات و کمبود کارکنان ایجاد می کند.

حملات سایبری، خطر شماره یک

همه اینها باعث شده است که تعداد بیمه های. سایبر افزایش یابد. آنها اکنون بسیار متداول تر از دو سال پیش هستند.

تقریبا نیمی از (47 درصد) سازمان ها امروزه دارای این نوع بیمه هستند. این آمار نیز 34 درصد در سال 2017 افزایش یافته است. بیش از نیمی (57 درصد) از شرکت های بزرگ. ، شرکت هایی که بیش از یک میلیارد دلار. درآمد سالانه دارند. تعداد بیان شده در مقایسه با 36 درصد. از سازمان های کوچکتر (درآمد زیر 100 میلیون دلار) می باشد.

حملات سایبری، خطر شماره

تقریباً همه شرکت کنندگان در این آمار. (89 درصد)، اطمینان دارند که سیاست آنها هزینه. یک حادثه امنیت سایبری را تأمین می کند.

اما، همه ی خسارات محدود به مسائل مالی نمی باشد. از دست دادن زمان، بزرگترین خسارتی ست که این چنین حوادثی بر جای می گذارند. شاید پیشگیری از بروز چنین حوادثی هوشمندانه تر و به صرفه تر از جبران خسارات آن باشد.

ترجمه و جمع آوری شده توسط مترجمین گروه اسپولر، فایروال ایرانی، فایروال بومی

دیدگاهتان را بنویسید