LOADING CLOSE

جلوگیری از تهدیدات با داشتن استراتژی سایبری

جلوگیری از تهدیدات با داشتن استراتژی سایبری

جلوگیری از تهدیدات با داشتن استراتژی سایبری

 

cyberstrategy
Cyber Strategy

در گزارش سالانه 2017 امنیت سایبری Cisco  جلوگیری از تهدیدات با داشتن استراتژی سایبری: آمده است که شرکت ها نیاز دارند که پروسه و روندهای استرتژی امنیت سایبری را اجرا کنند تا در مقابل تهدیدهای سایبری در حال افزایش محافظت شوند. این گزارش تایید دارد حملات و تهدید های سایبری بسیار مخرب هستند چون که  از سازمان ها که در سال 2016 هدف حملات سایبری و نقض قرار گرفتند بیش از 20 از درآمد خود را از دست دادند.
در نتیجه امنیت سایبری به یکی از الویت های اصلی سازمان های زیادی در انواع صنایع قرار گفته است و از سازمان ها میگویند که آنها قصد بهبود دادن به فناوری دفاعی خود هستند. از 90 ذکر شده  به دنبال جداسازی بخش های IT و امنیت سایبری هستند، 38 برنامه ریزی کرده اند که با اجرای دوره های آموزشی هوشیاری امنیت کارمندان را افزایش دهند. 3000 مدیر ارشد امنیتی (chief security officers یا CSOs) در این مطالعه شرکت داشتند و اعتقاد دارند که هنوز در بکارگیری موارد امنیتی موانعی وجود دارد. برخی از این موانع شامل محدودیت های بودجه ای، تطبیق ضعیف سیستم ها با هم دیگر و کمبود نیروی کار ماهر میباشد و این مشکلات از پیش برد سیاست ها و استراتژی های امنیت سایبری جلوگیری میکند.جلوگیری از تهدیدات با داشتن استراتژی سایبری

databreaches
2016 Data Breaches

در نتیجه باید بهبود مستمر در سازمان ها و شرکت ها وجود داشته باشد و بهره وری، هزینه و ریسک های مدیریتی اندازه گیری شود. اثرات نقض ها و حملات موفق به سیستم ها قابل توجه است و یک گزارش اخیر از جامعه اینترنتی (Internet Society) ادعا دارد که  از کاربران در مورد همکاری با سازمان های نقض شده مشکوک بوده و تأمل بیشتری میکنند. در یک مطالعه از 1100 مدیر و افراد تصمیم گیر در حوزه IT،  بیان داشتند که اعتقاد نداشتند که داده های سازمانی انها در زمان نقض محیط و شبکه امن خواهد بود.

ukcyberstrategy
UK Cyber Strategy

NZcyberstrategy
NZ Cyber Strategy

 

databreaches1

Breach Info

 

databreaches2
Stages of Breach

 

databreach3
2014 Breaches

دیدگاهتان را بنویسید