LOADING CLOSE

WAF IRANI

نگرانی ها درباره ی آسیب پذیری دستگاههای IoT و حملات DDoS

دستگاههای  IoTو حملات DDoS مطالعات اخیر نشان دهنده ی آسیب پذیری دستگاههای IoT و افزایش روز افزون تعداد حملات DDoS هستند.  دستگاه ها در بسیاری از موارد، تنها دقایقی پس از اتصال به اینترنت مورد حمله قرار می گیرند. طبق گزارش جدیدNETSCOUT، محصولات هوشمند اغلب در طی پنج دقیقه اول از زمان اتصال به اینترنت