LOADING CLOSE

spyware

Rombertik – نرم افزارمخربی که در صورت شناسایی کامپیوتر شما را نابود میکند

Rombertik – نرم افزارمخربی محققان شرکت Cisco نرم افزار مخرب.جدیدی را کشف کرده اند که در.صورت شناسایی و یا آنالیز شدن سعی بر نابود کردن کامپیوتر.قربانی خواهد نمود. این نرم افزار مخرب Rombertik نام دارد. روش کار.این.نرم افزار به شرح ذیل است: h•g    انتشار از طریق ایمیل های فیشینگ (phishing emails) و ضمیمه های