LOADING CLOSE

Spooler Filtering

یوتی ام بومی اسپولر (Spooler UTM)

{tab معرفی یوتی‌ام اسپولر|blue|active|align_right}   یوتی‌ام اسپولر (Spooler UTM) گسترش روز افزون استفاده از شبكه و اینترنت، و اهمیت استفاده‌ی مفید از منابع موجود در آن و همچنین اهمیت امنيت سيستم‏هاي متصل و اطلاعات موجود در آنها، باعث گردیده که سيستم‌هاي امنیتی، جهت مديريت امنیت و مدیریت تهدیدها جزء لاینفک شبکه‌ها و یکی از ابزارهای