LOADING CLOSE

PTMP

راه حل های ارتباطی و استقرار شبکه

راه حل های ارتباطی و استقرار شبکه واحد شبکه و ارتباطات شرکت پارس فناوران خوارزم با انجام پروژه های تخصصی مختلف و گوناگون سعی در برآورده ساختن نیازهای سخت افزاری مشتریان خود در عرضه تکنولوژی ارتباطات نموده است و بدین منظور ابزار و امکانات لازم در اختیار این قسمت قرارگرفته است و در خصوص هرکدام،